تگ - دستگاه قهوه ایلی

تاریخچه قهوه ایلی

تاریخچه قهوه ایلی

رویای عرضه بهترین قهوه به دنیا، از 1933 قهوه ایلی در 1933 در تریسته  ایتالیا توسط فرانسیسکو ایلی تاسیس شد....