تگ - قهوه اصل برزیل

قهوه بلو هوریزونته برزیل

معرفی بِلو هوریزونته، پایتخت قهوه برزیل

به بِلو هوریزونته، برزیل: بهشت ​​عاشقان قهوه خوش آمدید. این شهر پایتخت میناس گرایس است، ایالتی که بیش از هر...